REGIONALITET

Syftet med vinodling runt om i världen är att producera bästa möjliga kvalitetdruvor för vinframställning. Påverkan av jordens sammansättning, temperatur, regn, vindexponering, topografi och orientering, spelar en viktig roll för att bestämma de bästa platserna för produktion av vin av hög kvalitet.


Regionalitet eller vinodlingsområde uttrycks inte bara genom miljöfaktorer utan också via den mänskliga faktorn. Kunskap överförs från en generation till nästa, utvecklas ständigt, samtidigt som den bevarar och sprider nedärvd kunskap.


Genom att upptäcka de olika regionernas unika karaktär, får man möjligheten att lära sig mer om vinets ursprung och historia.


VIN SOM EN RESURS: EN AVGÖRANDE INDUSTRI, EN EKOLOGISK TILLGÅNG, ETT SÄTT ATT LEVA

Europeiska unionen är världens största producent, konsument, exportör och importör av vin. I själva verket producerar Europa mer än hälften av världens vin och vinproduktion är en viktig ekonomisk verksamhet för många regionala ekonomier. Vinodling och vinproduktion spelar också en viktig roll inom sysselsättningen på landsbygden i många EU-länder och regioner.


År 2005 fanns det cirka 1,3 miljoner vinodlingsföretag i EU, som representerade mer än 20% av EU: s jordbruk. Dessa gårdar, som upptog mer än 3,4 miljoner hektar mark, svarade för cirka 20% av den totala sysselsättningen i EU:s jordbruk och sysselsatte över 3 miljoner människor. Vid sidan av de permanenta jobb förekom också säsongsarbete under vinskörden. Medelhavsländerna (Italien, Portugal, Frankrike, Spanien och Grekland) använder 84% av den totala arbetskraften i jordbrukssektorn till vinodling.Om man tittar på utvecklingen av vinodlingsföretag över tiden har antalet företag minskat betydligt (från 2,1 miljoner år 1990 till 1,3 miljoner år 2005). Resultatet är en tydlig indikation på en lång och djup omstrukturering av den europeiska vinsektorn.


Vinodlingens socioekonomiska dimension sträcker sig utanför verksamheten i vingårdarna och bör även ta hänsyn till indirekt ekonomisk verksamhet i samband med vinproduktion, såsom: handel och marknadsföring av vin; produktion av ekfat, flaskor, etiketter, kapslar och korkar samt utveckling av vinturism.Vinsektorn bidrar även till miljön. Vingårdar säkerställer mänsklig närvaro i känsliga områden som ofta saknar ekonomiskt värde. Vinstockar som planterats på sluttningar bidrar till att begränsa jorderosion och kan också ge brandskydd eftersom grundstammarnas låga densitet hjälper till att begränsa brandspridning.


Vinsektorn tillför värde till landskapet och bidrar till dess bevarande. Av denna anledning har den europeiska landskapskonventionen särskilt uppmärksammat vinodlingarnas betydelse. Dessutom har dess bestämmelser om skydd, förvaltning och planering av landskap, lett till många studier som lyfter fram värdet, inför koder för bästa praxis, bevarar miljön och främjar vingårdslandskap med en kvalitetsturismmärkning.

01/07/2014 | Culture
Argentina Regions
Wines of Argentina Argentina boasts a wealth of natural resources and areas of great scenic beauty, including high summits and plains, lush forests and absolutely arid deserts, woods and steppes, glaciers and waterfalls. Any landscape you may imagine, you can find somewhere on Argentine soil.
Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail