Felaktig användning av vin, missbruk och berusningsdrickande
Skadliga effekter av överdriven konsumtion

Överdriven alkoholkonsumtion medför riskfaktorer som ökar med mängden konsumerad alkohol. Det är därför viktigt att förhindra missbruk och vinsektorn har åtagit sig att göra det.


Bedömning av hälso- och sociala kostnader

Alkoholrelaterade skador till följd av missbruk är ett allvarligt problem. Riskfylld och skadlig konsumtion av alkoholdrycker är en av de främsta orsakerna till för tidig död och undvikbara sjukdomar. Ett av fyra dödsfall bland unga män (i åldern 15-29) och ett av tio dödsfall bland unga kvinnor är relaterade till skadlig användning av alkoholhaltiga drycker. Dödsorsakerna inbegriper bland annat trafikolyckor, skador, våld och leversjukdom. Detta är orsaken till 7,4% av alla tidiga dödsfall och dödsfall orsakade av ohälsa i EU och inverkar negativt på sysselsättningen och produktiviteten.

Alkoholmissbruk har också associerats med en rad långvariga kroniska sjukdomar som minskar livskvaliteten. Dessa inkluderar högt blodtryck, kardiovaskulära problem, levercirros, alkoholberoende, olika former av cancer, alkoholrelaterade hjärnskador och en rad andra problem.

Förutom hälsofrågor kopplade till överdriven konsumtion av alkoholhaltiga drycker, finns det också sociala konsekvenser, både för den som dricker och för andra i samhället. Konsekvenserna är till skada för familjemedlemmar (inklusive barn), vänner och kollegor, men också åskådare och främlingar. Alkoholmissbruk påverkar också yrkeslivet. Nästan 5% av männen och 2% av kvinnorna i EU-15 rapporterar en negativ inverkan av alkohol på sitt arbete eller på sina studier.


För fullständig information om vin, hälsa & sociala aspekter besök www.wineinformationcouncil.eu
Du bör alltid rådfråga din läkare eller husläkare om du tvekar angaende dina dryckesvanor.
Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail