Ditt sätt att dricka är viktigt

Regelbunden måttlig vinkonsumtion har förknippats med flera hälsofördelar hos vuxna individer. Dricka mer än vad som rekommenderas kommer inte att ge fler fördelar, bara öka skadeverkningarna. Risken ökar drastiskt med varje glas som överskrider gränsen.

Både mängden och dryckesmönstret är relevanta för bedömningen av alkoholens hälsoaspekter.

Det är bättre att dricka måttligt och regelbundet i samband med måltider än att dricka lika mycket vid ett och samma tillfälle, och utan någon mat. Alkohol bör undvikas av unga och minderåriga personer, personer som har en historia av missbruk, gravida kvinnor och i kombination med vissa mediciner.

Många rapporter visar att även om Medelhavsområdet i Europa har den högsta alkoholkonsumtionen per capita, är det den region där de observerade dryckesmönstren medför färre hälsorisker; till exempel, intas alkoholhaltiga drycker hemma i samband med måltider, och inte på barer / restauranger och inte utanför måltiderna.

Skadliga dryckesvanor är betydligt mindre vanliga i vinproducerande länder, där vinet konsumeras, nästan uteslutande i samband med måltider och volymen av alkohol som konsumeras vid varje tillfälle tenderar att vara mycket lägre än i de nordiska länderna, Storbritannien och Irland, där de högsta nivåerna av berusningsdrickande har observerats.

Parallellt tyder växande bevis på att Medelhavsdieten är till nytta för människors hälsa. Denna diet kännetecknas av ett högt intag av grönsaker, baljväxter, frukt och nötter, minimalt bearbetade spannmål, högt intag av fisk och olivolja, lågt till måttligt intag av mejeriprodukter, lågt intag av kött och en regelbunden men måttlig konsumtion av vin.

Traditionellt anser de flesta europeiska kulturer att vin är ett raffinerat val, en uppfattning som är förenlig med måttlig konsumtion. Medan vinkonsumtionen inom EU har minskat avsevärt under de senaste 20 åren, har det i vissa länder skett en gradvis ökning av alkoholmissbruk bland ungdomar, särskilt i form av "binge drinking". I Sverige syns dock motsatt trend. Opinionsinstitutet Novus har undersökt ungas (16-24 år) inställning till berusningsdrickande sedan 2010 och ser en markant nedgång. 54% 2016 mot 46% år 2010 föredrar ett måttfullt drickande.

Denna allmänna trenden belyser vikten av konsumtionsmönster och behovet av att främja ansvar och återhållsamhet vid intag av alkoholhaltiga drycker. Inte heller i Sverige går det att slå sig till ro, utan arbetet måste fortsätta för att nå ännu bättre resultat.

Regeringar har fastslagit riktlinjer för lågriskdrickande, där eventuella skador på människokroppen minimeras och eventuella fördelar maximeras . Några riktlinjer innehåller rekommendationer för att dricka i samband med måltider, att alternera alkoholhaltiga och icke-alkoholhaltiga drycker och att dricka långsamt.


För fullständig information om vin, hälsa & sociala aspekter besök www.wineinformationcouncil.eu
Du bör alltid rådfråga din läkare eller husläkare om du tvekar angaende dina dryckesvanor.
-- | Måttlighet
Understanding complex regional and cross-cultural determinants

Traditionally, most European cultures consider wine a refined choice, a view which is consistent with moderate consumption, nonetheless enormous cross-cultural variations in the way Europeans drink and behave when they drink do exist...

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail