Ευθύνη

Οι οινοπαραγωγοί είχαν πάντα στενούς δεσμούς με τις τοπικές τους κοινωνίες, τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές. Ωστόσο, οι δεσμοί αυτοί, η καθημερινή αλληλεπίδραση των οινοπαραγωγών με την τοπική τους κοινωνία και ο κατακερματισμός των διαφόρων δομών και δρώντων, είχε ως αποτέλεσμα τη δυσκολία μέτρησης, παρουσίασης και αξιολόγησης του μεγάλου αριθμού δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των κοινωνιών μας.

Μέρος του έργου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το Αλκόολ και την Υγεία είναι η παρακολούθηση των εθελοντικών δεσμεύσεων. Ο ορισμός των στόχων, η επανεξέταση της προόδου σε τακτά χρονικά διαστήματα και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων είναι ύψιστης σημασίας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και την ενθάρρυνση ουσιαστικών και υπεύθυνων ενεργειών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο οινικός κλάδος βρήκε την ευκαιρία να υποβάλει τη δέσμευση Wine in Moderation – Art de Vivre και με τον τρόπο αυτό να αντιμετωπίσει την πρόκληση της μέτρησης και παρουσίασης της συνεισφοράς του στην προσπάθεια υιοθέτησης μιας υπεύθυνης και με μέτρο κατανάλωσης αλκοόλ.


Το πρόγραμμα Wine in Moderation έχει θέσει συγκεκριμένους Δείκτες Απόδοσης για τη μέτρηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του. Σήμερα, με τη διεύρυνση του WiM σε χώρες εκτός της Ε.Ε., έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία η επιτήρηση και αξιολόγηση εκ μέρους όλων των μελών του, είτε αυτά βρίσκονται σε κράτη μέλη της Ε.Ε. είτε σε τρίτες χώρες.

H μέτρηση των επενδύσεων και των αποτελεσμάτων υπολογίζονται με τη βοήθεια των εθνικών συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Επιπλέον, με τη στήριξη εξωτερικών φορέων αξιολογούνται τα αποτελέσματα των μετρήσεων.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τις Εκθέσεις Wine in Moderation:

Wine in Moderation - 2008-2018 2014 - 2016 2014-2015 (54p.)

http://10years.wineinmoderation.com/

Wine in Moderation Implementation Report 2014-2016

Wine in Moderation Implementation Report 2014-2015 - extended version

2014-2015 (2 p.) 2011-2013 2008-2010
Wine in Moderation Implementation Report 2014-2015 wimreport 2008-201005/12/2014 |
Wine in Moderation Commitment Final Report receives highest possible score - 100 per cent - from EAHF external evaluators
European Alcohol and Health Forum

The Wine in Moderation Commitment 2011-2013 submitted in 2014 reached excellence by receiving the highest possible score of 100%.

24/03/2014 |
The Wine in Moderation – Art de Vivre Programme scores an outstanding 93/100 for its reporting to the EAHF
European Alcohol and Health Forum

The 2013 intermediate report for the WIM commitment received the outstanding score of 93% in the 2013 assessment of EAHF monitoring activities, scoring way above the EAHF’s commitment average.

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail