Κατανοώντας σύνθετους περιφερειακούς και καθοριστικούς διαπολιτισμικούς παράγοντες

Παραδοσιακά, οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί πολιτισμοί θεωρούν τον οίνο μια εκλεπτυσμένη επιλογή, άποψη η οποία συμβαδίζει με τη λελογισμένη, υπεύθυνη κατανάλωση. Ενώ η κατανάλωση οίνου στην Ε.Ε. έχει μειωθεί σημαντικά κατά την διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, υπήρξε σταδιακή αύξηση της κατάχρησης οινοπνευματωδών ποτών μεταξύ των νέων, ιδίως με την μορφή της ευκαιριακής άμετρης κατανάλωσης. Αυτή η τάση τονίζει τη σημασία ανάλυσης των μορφών κατανάλωσης και την ανάγκη να προαχθεί η ευθύνη και η μετριοπάθεια κατά την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.


Η Ευρωπαϊκή Συγκριτική Μελέτη για το Αλκοόλ, συνέκρινε την κατανάλωση αλκοόλ και τις συνήθειες κατανάλωσης σε 14 ευρωπαϊκές χώρες και εντόπισε σημαντικές διαφορές. Ενώ οι ευρωπαϊκές περιοχές της Μεσογείου μετρούν την υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ, παρατηρούνται σε αυτές συνήθειες κατανάλωσης που εγκυμονούν λιγότερους κινδύνους για την υγεία: για παράδειγμα, τα αλκοολούχα ποτά καταναλώνονται κατά κύριο λόγο στο σπίτι κατά τη διάρκεια των γευμάτων, όχι σε μπαρ/εστιατόρια και όχι χωρίς φαγητό. Σημαντικές εθνικές διαφορές παρατηρούνται επίσης όσον αφορά στην ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση. Για παράδειγμα, το 34% των Ιρλανδών που ερωτήθηκαν δήλωσε ότι κατά κανόνα πίνει ευκαιριακά και υπερβολικά, σε σύγκριση με μόνο το 2% των ερωτηθέντων στην οινοπαραγωγό Ιταλία. Πράγματι, οι επιβλαβείς μορφές κατανάλωσης είναι αισθητά λιγότερο συνήθεις στις βασικές οινοπαραγωγούς χώρες όπου ο οίνος καταναλώνεται τακτικότερα, σχεδόν αποκλειστικά κατά την διάρκεια των γευμάτων, και ο όγκος του αλκοόλ που καταναλώνεται κάθε φορά τείνει να είναι πολύ μικρότερος από ό,τι στις σκανδιναβικές χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, όπου σημειώνονται τα υψηλότερα επίπεδα ευκαιριακής άμετρης κατανάλωσης αλκοόλ.


Επιπροσθέτως, υφίστανται τεράστιες διαπολιτισμικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι Ευρωπαίοι όταν πίνουν. Σε μερικές κοινωνίες, η κατάχρηση αλκοόλ συνδέεται συχνά με βίαιη και αντικοινωνική συμπεριφορά, ενώ σε άλλες η συμπεριφορά εκείνων που πίνουν είναι σε γενικές γραμμές φυσιολογική. Οι διαφορές αυτές σχετίζονται εν μέρει με αντιφατικές πολιτιστικές πεποιθήσεις σχετικά με τα αλκοολούχα ποτά, τις προσδοκίες σχετικά με τα αποτελέσματα του αλκοόλ και τα κοινωνικά πρότυπα αναφορικά με τη μέθη (ECAS τελική έκθεση, 2002).


Έχει τεκμηριωθεί επαρκώς στη μελέτη ECAS 2, ότι η παραδοσιακή μέθοδος κατά την οποία λαμβάνεται αποκλειστικά υπόψη η κατά κεφαλή κατανάλωση αλκοόλ ανάμεσα στον πληθυσμό μίας χώρας, παραβλέποντας τις συνήθειες και τα πρότυπα κατανάλωσης, δεν είναι απαραίτητα ο καθοριστικός παράγοντας για τις βλάβες που σχετίζονται με το αλκοόλ. Μια καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών μορφών κατανάλωσης, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί εφικτή η προώθηση λύσεων που θα μπορέσουν να ελαχιστοποιήσουν τα αρνητικά επακόλουθα που σχετίζονται με το αλκοόλ. Μια έρευνα βασισμένη σε στοιχεία η οποία θα εξετάζει τις συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ καθώς και τα κίνητρα αυτής της κατανάλωσης μπορεί να συμβάλει επιτυχώς στη συγκράτηση της κατάχρησης και της αλόγιστης κατανάλωσης αλκοόλ. Μέτρα στα οποία περιλαμβάνονται η εκπαίδευση και η πληροφόρηση είναι σημαντικά για την ενθάρρυνση της υπευθυνότητας και των συνειδητών επιλογών.


Ο οινικός τομέας αναγνωρίζει την ανάγκη συνεργασίας με τις αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ενίσχυση των υφιστάμενων σχεδίων στα κράτη μέλη της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ. Αυτό θα επιτευχθεί με την προώθηση της διαχείρισης «βέλτιστων πρακτικών» που θα εφαρμόσουν μακροπρόθεσμες, βιώσιμες πρωτοβουλίες οι οποίες αναδεικνύουν τις επιβλαβείς συνέπειες της ανεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ. Η μείωση των βλαβών που σχετίζονται με το αλκοόλ θα πρέπει να απασχολεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και η πιο αποτελεσματική προσέγγιση περιλαμβάνει συνέργιες μεταξύ των ενδιαφερομένων, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Συχνά μάλιστα αναδεικνύεται πολύ πιο σημαντική η συνεργασία σε επίπεδο τοπικό/κοινοτικό.


Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε www.wineinformationcouncil.eu.

Συνημμένα αρχεία σ’ αυτό το άρθρο:

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail